MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Využite našu pokrokovú technológiu a naše skúsenosti pre Váš projekt

Riešenia pre energetiku

Požiadavky na vyššiu flexibilitu, väčšiu efektívnosť a zlepšenú predvídateľnosť majú vplyv na energetiku. Súčasne musí tento sektor zmenšovať výpadky, reagovať na stále prísnejšie ciele politiky a integrovať vyššie podiely obnoviteľných zdrojov energie.

Efektívne riadenie a automatizácia sú kľúčom pre tieto a ďalšie výzvy na energetiku a Mitsubishi Electric ponúka komplexné riešenia pre celé odvetvie, od komponentov pre nízko a strednonapäťové systémy až po systémy pre riadenie kompletných zariadení.

Osvedčené v elektrárňach na celom svete môže Mitsubishi Electric plniť požiadavky prevádzkovateľov zariadení, údržbárskych firiem alebo EPC dodávateľov nových zariadení.

Procesné riadiace systémy pre elektrárne (DCS)

Mitsubishi Electric má veľké skúsenosti s procesnými riadiacimi systémami, postavenými na platforme pre riadenie elektrární, ktoré siahajú od prístrojového vybavenia cez stredno a nízkonapäťové prístroje až po automatizačnú úroveň a ďalej až po procesné manažérske systémy a podnikovú úroveň, podporované robustnými a spoľahlivými sieťovými systémami.

Mitsubishi Electric ponúka vynikajúce DCS riešenie pre energetiku, pre zaručenie optimálnej disponibility a súčasné zohľadnenie požiadaviek na rozšíriteľnosť a flexibilitu.

Ideálne vhodné pre menšie regionálne elektrárne alebo obnoviteľné zdroje energií, sa PMSX®pro zakladá na kompetencii Mitsubishi Electric ako vedúcej firmy na trhu a jej skúsenostiach s PLC a DCS systémami.

 • Vysoká disponibilnosť, riešenie odolné voči chybám
 • Jednoduché prevádzkovanie, s intuitívnym ovládaním
 • Jednoduchá údržba
 • Online inžiniering
 • Online možnosť rozširovania, bez prerušenia prevádzky
 • Knižnica pre inžiniering s funkčnými blokmi

Služby Mitsubishi Electric siahajú od dodávok komponentov a software až po inštaláciu a kabeláž, vypracovanie dokumentácie, vybudovanie a kompletný projektový manažment.

Riadenie a ochrana turbín

Pre prevádzkovateľov parných tubín vyvinulo Mitsubishi Electric riadiaci systém Turbiset, ktorý ponúka jednoduchú možnosť pre zhodnotenie turbín, ktoré sú už v prevádzke 10 rokov alebo aj dlhšie a majú očakávanú životnosť od 15 do 20 rokov.

Parné turbíny sú prevádzkovo kritické systémy a pre získanie maximálnej energie z pary musia byť optimálne riadené. Musia byť aj veľmi prísne chránené, aby sa zabezpečilo že ostanú spoľahlivé a bezpečné a že budú pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Riešenie "Turbiset" pre riadenie a ochranu parných turbín ponúka odpoveď na všetky tieto požiadavky. Postavené na hardvéri pre PLC a HMI od Mitsubishi Electric, ktoré je v tejto oblasti lídrom na trhu, s aktualizáciami existujúcich PLC programov, môže typická konfigurácia s Turbisetom obsahovať:

 • Parný regulátor
 • Tlakový regulátor pre vyvíjanú paru
 • Predtlakový regulátor pary
 • Obmedzovací regulátor
 • Regulátory teploty
 • Ochrana turbíny
 • Simulácia procesov v turbíne
 • HMI aplikácia

Turbiset je nezávislý od pôvodného výrobcu turbíny a ponúka jednoduchú a efektívnu možnosť pre dovybavenie. Mitsubishi Electric môže dodávať celý hardware s regulačnými schémami, konvertované PLC programy, funkčné diagramy PLC programov, prostredie pre simulátor procesov v turbíne, lokálne HMI aplikácie, schémy kabeláže a školiaci materiál. V každom okamihu počas životnosti turbíny môže prevádzkovateľ prispôsobovať riadiaci systém na aktuálne štandardy a tým dosahovať zvýšenú efektívnosť a spoľahlivosť.

Elektrická výbava elektrárne

Mitsubishi Electric kombinuje úplné portfólio technológií pre elektrickú výbavu elektrárne so schopnosťami pre komplexný inžiniering a projektovanie, projektový manažment, inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Takto môže Mitsubishi ponúkať na kľúč systémovú integráciu pre elektrickú výbavu elektrárne.

 • Inžiniering a projektovanie
 • Projektový manažment
 • Inštalácia a uvedenie do prevádzky
 • Kompletné riešenie pre ochranu
 • Stredno a nízkonapäťové spínacie prístroje
 • Ističe a transformátory

S osvedčenými riešeniami pre elektrickú výbavu v elektrárňach po celom svete je Mitsubishi Electric dôveryhodný dodávateľ pre efektívne, spoľahlivé, bezpečné a nákladovo efektívne inštalácie.

Inteligentná energia

Čím viac sa energetika snaží vytvoriť rovnováhu pri veľkom počte veľkých elektrární a podstaníc, ktoré využívajú rôzne zdroje energie - od konvenčných fosílnych palív až po obnoviteľné zdroje energie - tým viac sú potrebné inteligentné stratégie pre energetický manažment. Je potrebný diaľkový monitoring, riadenie a manažment fotovoltaických zariadení, veterných, vodných, fosílnych a hybridných elektrární a podstaníc, s vyššou vizualizáciou vo velínoch.

Mitsubishi Electric ponúka riešenia od úrovne v teréne až po riadiacu úroveň, včítane procesnej riadiacej techniky a SCADA technológií pre najefektívnejšie platformy pre manažment zariadení včítane:

 • Virtuálne riadenie elektrárne
 • Hybridné riadenie elektrárne
 • Diaľkový monitoring a riadenie zariadení pre získavanie energie z obnoviteľných zdrojov i konvenčných surovín

Mitsubishi Electric ďalej ponúka možnosť integrovať veľký počet rozličných zdrojov energie tým, že sa skombinujú nástroje ako PMSX®pro DCS a Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS) s inými strednonapäťovými a riadiacimi technológiami, aby sa zjednotili individuálne zdroje energie v jednej virtuálnej elektrárni.

Ako reakciu na zavedenie obnoviteľných zdrojov energie, starnutie veľkých elektrární a nestabilitu cien oleja a plynu ponúkajú virtuálne a hybridné elektrárne efektívny systém pre zváženie početných premenných, aby sa udržal systém dodávok energie, ktorý je predvídateľný, hospodárny a spoľahlivý, s rýchlejšími a pružnejšími reakciami na kolísania pri disponibilnosti rozličných energetických zdrojov a pri súčasne tak nízkych nákladoch ako je možné.

Spoľahlivý procesný riadiaci systém

Monitorovanie, obsluha a riadenie elektrární sa vykonáva cez distribuované procesné riadiace systémy (DCS). V dôsledku toho je disponibilnosť systému v priamej súvislosti s celkovou disponibilnosťou zariadenia. Preto sa musí systém pre procesný mamanžment navrhovať, štrukturovať a konfigurovať tak, aby spĺňal vysoké požiadavky na disponibilnosť, rozširovateľnosť a flexibilitu. Pre splnenie týchto požiadaviek navrhlo Mitsubishi Electric riešenia PMSX®pro a PMSX®micro.