MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Podmienky pre všeobecné používanie webovej stránky a doplnkových služieb

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Nemecko (ďalej len: „Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA“) poskytuje webovú stránku sk.mitsubishielectric.com/fa (ďalej len: „webová stránka“). Webová stránka súvisí s Mitsubishi Electric Factory Automation (tiež označovaná ako „Factory Automation“ alebo „FA“) pre regióny Európa, Stredný východ a Afrika (ďalej len: „EMEA“). Webová stránka obsahuje určité výhody a obsah (ďalej len: „Obsah“ alebo „Služba“), ako aj možnosť používať (ak je to možné) sekciu MyMitsubishi (ďalej len: „MyMitsubishi“) alebo sa prihlásiť na odber noviniek (ďalej len: „Mitsubishi Electric Newsletter”) zaslaný Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a/alebo pridruženými európskymi spoločnosťami (ďalej spolu: „Mitsubishi Electric Europe“) (MyMitsubishi a Newsletter Mitsubishi Electric ďalej len „doplnkové služby“).

Návštevou webovej stránky a (ak je to možné) používaním aj doplnkových služieb súhlasíte s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej len: „VZP“).

1. Uplatňovanie týchto VZP
Používanie webovej stránky a (ak je to vhodné) doplnkových služieb používateľom sa riadi výlučne týmito podmienkami. Neakceptujeme žiadne iné zmluvné podmienky.

2. Služby spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA

Webová stránka je dobrovoľná a bezplatná ponuka Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA poskytne užívateľovi obsah, ktorý závisí výlučne od Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. Spoločnosť Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA Europe má právo tento obsah kedykoľvek meniť (redukovať alebo vymeniť) ako aj prestať poskytovať určitý obsah, doplnkové služby alebo webovú stránku kedykoľvek (aj dočasne) pre ktoréhokoľvek, alebo všetkých používateľov pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo dôvodu. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA je oprávnená nasadzovať tretie strany, alebo využívať služby tretích strán na poskytovanie služieb sprístupnenia webovej stránky.
Táto webová stránka môže zahŕňať textový hyperlink - odkaz na obsah, ktorý je poskytovaný na webových stránkach tretích strán.
Nemôžeme kontrolovať obsah, ktorý možno nájsť pod takýmito textovými odkazmi, ktoré nie sú súčasťou našej ponuky.

3.Používanie webovej stránky, doplnkové služby a obsah, práva na používanie

Používanie webovej stránky a (ak je to možné) doplnkových služieb je povolené výlučne na zákonné úkony. Užívateľ nesmie používať žiadny obsah spôsobom, ktorý by mohol viesť ku škodám spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA, alebo spoločnostiam pridruženým k Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA podľa §§ 15 a násl. nemeckého zákona o akciových spoločnostiach (Aktiengesetz, AktG; takéto pridružené spoločnosti ďalej len: „Pridružené spoločnosti“). Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA priznáva užívateľovi nevýhradné, neprenosné právo používať obsah osobne a obmedzené na jeho interné obchodné použitie v súvislosti s (potenciálnymi) nákupmi od pridružených spoločností. Užívateľ však nesmie obsah, kopírovať ani upravovať pokiaľ to nie je nutné v spojitosti s možnosťou užívania obsahu zmluvným spôsobom. Užívateľ nesmie obsah distribuovať, sprístupňovať verejnosti, predávať, prenajímať ani požičiavať. Ak užívateľské práva nie sú výslovne udelené užívateľovi, zostávajú výlučne u Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.
Užívateľ nahradí spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a/alebo jej pridruženým spoločnostiam akúkoľvek škodu, ktorú Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a/alebo jej pridružené spoločnosti utrpia používaním webovej stránky a/alebo obsahu v rozpore s týmito VZP.

4.Dodržiavanie kontrolných vývozných predpisov
Užívateľ je povinný dodržiavať všetky príslušné národné a medzinárodné nariadenia o kontrole exportu a reexportu (napr. pokiaľ ide o stiahnuté materiály). Pred akýmkoľvek prevodom alebo prepravou relevantného materiálu užívateľ predovšetkým skontroluje a primeranými opatreniami zaručí, že nedôjde k porušeniu embarga uvaleného Európskou úniou, Spojenými štátmi americkými a/alebo Organizáciou Spojených národov. Užívateľ na príslušnú žiadosť poskytne spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA všetky relevantné informácie týkajúce sa potenciálneho porušenia predpisov na kontrolu vývozu, ktoré sa vyhodnocujú v súvislosti s činnosťami užívateľa (napr. príslušnými orgánmi alebo Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

5. Záruka, Obmedzenie ručenia
Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA nesie plnú zodpovednosť v prípade úmyselnej ujmy, v prípade hrubej nedbanlivosti, v prípade podvodného zatajenia chyby (podvodné zatajenie vady) a za nároky v súvislosti s nemeckým zákonom o zodpovednosti za výrobok (Produkthaftungsgesetz). Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA a prípadné záručné nároky užívateľa sú vylúčené. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA neposkytuje žiadne záruky. Toto obmedzenie ručenia sa vzťahuje aj na zamestnancov, zástupcov a zástupcov spoločnosti Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA

6Prídavné služby

6.1 MyMitsubishi

  a) Registrácia
  Pre využívanie MyMitsubishi je potrebná registrácia Užívateľa. Registrovať sa môžu len osoby vo veku 18 rokov alebo staršie. Užívateľ musí pravdivo vyplniť registračný formulár na webovej stránke. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA je oprávnená vylúčiť Užívateľa z využívania MyMitsubishi v najmä v prípade, že Užívateľ uviedol nesprávne údaje. Užívateľ týmto potvrdzuje, že je oprávnený vyplniť príslušné údaje v prípade že obsahujú aj údaje týkajúce sa tretích strán. Užívateľ nesmie poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretím stranám a musí zmeniť z času na čas svoje heslo, keď bude na to vyzvaný. Pre detaily ohľadom v súvislosti s ochranou dát sa pozrite na Informácie o ochrane dát dostupné pod Informáciami o ochrane dát.

  b) Súhlas s prijímaním aktualizovaných informácií pre sťahovaný materiál a prídavné Informácie o ochrane dát
  Užívateľ súhlasí, že Mitsubishi Electric EMEA využíva detaily kontaktu poskytnuté Mitsubishi Electric Europe v súvislosti s registráciou do MyMitsubishi, najmä meno a e-mailovú adresu, pre prijímanie informácií o aktualizáciách ku materiálom, ktoré si Užívateľ (i) stiahol z webovej stránky sk.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) uloženie osobného zoznamu sťahovaní (tu: “Download List”) a (iii) označených pre prijímanie ako informácie o updatoch pomocou aktivácie príslušného okienka prideleného ku príslušnému dokumentu. Užívateľ týmto tiež súhlasí, že Mitsubishi Electric Europe si ukladá a využíva Download List pre takéto účely. So zreteľom na samotné sťahovania, Užívateľ si je vedomý, že prídavné informácie je možné nájsť v Informáciách o ochrane dát dostupných pod Informáciami o ochrane dát.
  Užívateľ si je vedomý a akceptuje, že on/ona dostane e-mail, ktorý musí byť zodpovedaný tak ako je popísané v e-maili, predtým ako on/ona dostane akúkoľvek takúto informáciu o update od Mitsubishi Electric Europe.
  Užívateľ si je vedomý, že tento súhlas bude zaznamenaný u Mitsubishi Electric Europe. Užívateľ môže mať prístup ku tomuto súhlasu kedykoľvek pod statusom Podmienky. Užívateľ si je vedomý, že on/ona môže odvolať svoj súhlas s účinkom odvolania kedykoľvek
  tým že poskytne príslušnú informáciu do Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germany, alebo ich úradníkovi pre ochranu dát; jednotlivé detaily kontaktu sú dostupné pod "Personal data enquiry form"; alebo
  - cez webovú stránku MyMitsubishi (i) úplným zmazaním Download Listu alebo (ii), obmedzením na jednotlivé dokumenty, zmazaním príslušného dokumentu z Download Listu alebo (iii) – len s účinkom pre zasielanie informácií o update pre určitý dokument – deaktivovaním príslušného okienka prideleného ku príslušnému dokumentu alebo (iv) zmazaním konta pre MyMitsubishi.

  Užívateľ si je vedomý, že, podľa rozsahu odvolania už viac nebude Mitsubishi Electric Europe poskytovať akékoľvek informácie o update.

  c) Dodatky ku týmto Podmienkam pre MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA môže z času na čas pridať dodatok ku týmto Podmienkam alebo špecifické podmienky, ktoré platia pre špecifické obsahy a vo vzťahu ku ochrane dát. Užívateľ dostane príslušnú notifikáciu v priebehu prihlasovacej procedúry a Užívateľ je povinný zakliknúť okienko, aby potvrdil že akceptuje tieto nové podmienky. Ak užívateľ nepotvrdí dodatočné podmienky, môže byť využívanie MyMitsubishi alebo určitých služieb úplne alebo čiastočne obmedzené.

6.2 Mitsubishi Electric Newsletter

  Užívatelia sa môžu prihlásiť k odberu Mitsubishi Electric Newsletters na webovej stránke. S prihlásením Užívatelia súhlasia, že Mitsubishi Electric Europe opakovane zasiela newsletters na e-mailovú adresu poskytnutú počas prihlásenia k odberu. Mitsubishi Electric Newsletters obsahujú hlavne zaujímavé informácie zo sveta Mitsubishi Electric (hlavne produktové novinky, prípadové štúdie o aplikáciách, údaje o obchodných výstavách, detaily o podujatiach pre zákazníkov a špeciálne ponuky). S prihlásením sa k odberu užívatelia tiež súhlasia so spracovaním a využívaním e-mailovej adresy poskytnutej počas prihlasovania sa pre generovanie a zasielanie Mitsubishi Electric Newsletters.

  Súhlas bude zaznamenaný u Mitsubishi Electric Europe. Abonenti môžu odvolať svoj súhlas s účinkom odvolania kedykoľvek použitím linku pre zrušenie odberu, ktorý je uvedený v každom e-mailovom newsletteri alebo poskytnutím príslušnej informácie do Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germany, alebo ich úradníkovi pre ochranu dát. Jednotlivé detaily kontaktu sú dostupné pod "Personal data enquiry form". Abonenti budú informovaní o tejto možnosti odvolania v každom newsletteri.
 1. Výber zákona
  Tieto VZP podliehajú výhradne nemeckému hmotnému právu s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG).