Politika ochrany dát

1 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1.1 Mitsubishi Electric Europe B.V. sa spolu s ostatnými členmi skupiny (MEU, my/nás/náš(e)) usiluje, neustále zaručovať ochranu súkromia načich zákazníkov a užívateľov (Vy/Váš), ktorí navštevujú naše webové stránky (webové stránky). Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov) objasňuje naše zaznamenávanie osobných údajov a ich ďalšie poskytovanie v rámci našej webovej stránky. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži pre Vašu informovanosť ohľadom spôsobov, akými sú na webových stránkach zaznamenávané osobné údaje, ako aj ohľadom používania týchto osobných údajov a metód, akými sú akékoľvek Vami poskytnuté osobné údaje prípadne ďalej používané.

1.2 Ak ste už naším zákazníkom, sú všetky ďalšie podrobnosti o tom, ako my používame Vaše osobné údaje vysvetlené vo Vašej zákazníckej zmluve s nami. Ďalšie pokyny, v ktorých sú zdôraznené určité účely, na ktoré by sme chceli používať Vaše osobné údaje a v rámci ktorých máte príležitosť používanie Vašich údajov úplne alebo v určitých prípadoch zakázať, obdržíte prípadne vtedy, keď, budeme od Vás požadovať Vaše osobné údaje.

1.3 Naše webové stránky obsahujú eventuálne aj linky na iné webové stránky tretích strán. Ak budete nasledovať link na webovú stránku takejto tretej strány, dbajte na to, že tieto tretie strany majú vlastné smernice na ochranu osobných údajov a že my v žiadnom prípade nepreberáme zodpovednosť alebo ručenie za tieto smernice alebo za spracovávanie Vašich osobných údajov na takýchto webových stránkach. Skontrolujte si smernice takýchto webových stránok od tretích strán predtým ako im poskytnete svoje osobné údaje.

1.4 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov má vysvetliť naše metódy na ochranu osobných údajov a je rozčlenené do nasledovných odsekov:

(a) Ktoré osobné údaje o Vás sú u nás prípadne zaznamenávané?

(b) Ako prípadne používame Vaše osobné údaje?

(c) Ako chránime Vaše osobné údaje?

(d) Nadviazanie kontaktu s nami a Vaše práva zakázať marketing, prístup a aktualizáciu Vašich osobných údajov

(e) Naše smernice o používaní cookies

(f) Ako sa robia zmeny vo vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo v smerniciach o používaní cookies

2 Údaje, ktoré o Vás prípadne zaznamenávame

2.1 My zaznamenávame a spracovávame všetky alebo niektoré z nasledujúcich osobných údajov o Vás:

(a) Informácie, ktoré nám poskytujete

Osobné údaje, ktoré nám dávate k dispozícii, napríklad cez kontaktný formulár na našich webových stránkach, okrem iného Vaše meno, Vašu e-mailovú sdresu a Vaše kontaktné údaje.

(b) Naša korešpondencia:

Ak s nami nadviažete kontakt, spravidla si ponecháme záznam príslušnej korešpondencie.

(c) Dotazníkové údaje

Eventuálne Vás poprosíme o účasť na ankete, ktorú robíme na výskumné účely. V takýchto prípadoch zaznamenávame údaje, ktoré sú poskytované pri ukončení ankety.

(d) Webová stránka a používanie komunikačných prostriedkov

Detaily Vašich návštev na webových stránkach a údaje zaznamenané cez cookies a iné sledovacie technológie včítane, ale nie obmedzene na Vašu IP adresu a názov Vašej domény, Vašu prehliadačovú verziu a Váš operačný systém, traffic informácie, údaje o stanovisku, webové protokoly a iné komunikačné údaje, ako aj pramene ktoré ste použili.

3 Takto sa používajú Vaše osobné údaje

3.1 V tomto odseku vysvetľujeme účely, na ktoré používame údaje zaznamenané cez naše webové stránky a predstavujeme, ako v súlade s európskym právom stanovujeme "právne dôvody", na základe ktorých spracovávame údaje.

3.2 Tieto "právne dôvody" sú stanovené v v európskom práve na ochranu osobných údajov. Podniky môžu spracovávať osobné údaje len vtedy, keď to tiež povoľujú príslušné špecifické "právne dôvody" v príslušných zákonoch. (Úplný popis jednotlivých dôvodov nájdete tu)

3.3 Dbajte na to, že cez zverejnenia uvedené v nasledujúcom texte, zverejňujeme osobné údaje eventuálne aj na účely ktoré sú uvedené v tejto poznámke, pre poskytovateľov služieb, dodávateľov, zástupcov, poradcov (napríklad právnych, finančných, podnikových ako aj iných poradcov) a pre sesterské podniky MEU, ktoré vykonávajú aktivity z nášho poverenia, ako aj pre iných členov skupiny Mitsubishi Electric Group.

(a) Pre efektívnu komunikáciu s Vami a pre hladký priebeh našich obchodov

Pre hladký priebeh našich obchodov včítane odpovedí na Vaše dopyty a pre komunikáciu s Vami iným spôsobom alebo pre plnenie našich povinností z akýchkoľvek dohôd, ktoré boli uzatvorené medzi Vami a nami

Zdôvodnenie pre používanie:
zmluvné plnenie, oprávnený záujem (aby sme si plnili naše záväzky a mohli Vám poskytovať naše služby)

(b) Aby sme Vám poskytli marketingové materiály

Aby sme Vám poskytovali aktuálne oznamy a ponuky, pokiaľ ste sa rozhodli, že ich chcete dostávať. Okrem toho používame Vaše údaje podľa okolností v rámci nášho marketingu pre naše vlastné produkty a pre produkty nami vybraných obchodných partnerov pomocou pošty, e-mailu, SMS, telefónu a faxu. Tam, kde je to zákonom požadované, Vás žiadame v okamihu zaznamenávania Vašich údajov o Váš súhlas, či smieme vykonávať príslušné aktivity. Ponúkame opciu na odhlásenie akejkoľvek ďalšej takejto komunikácie, ktorú Vám zasielame cez všetky elektronické marketingové komunikačné cesty alebo sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár “Formulár pre vyžiadanie osobných údajov”.

Zdôvodnenie pre používanie:

súhlas, oprávnený záujem (aby sme Vás správami o našich produktoch informovali o najnovšom stave)

(c) Pre účely výskumu a vývoja

Aby sme mohli analyzovať Vaše osobné údaje a lepšie porozumeli požiadavkám našich zákazníkov na služby a marketing a aby sme tiež lepšie chápali náš podnik a vyvíjali vhodné produkty a služby

Zdôvodnenie pre používanie:

oprávnený záujem (aby sme mohli zlepšovať naše služby)

(d) Pre monitorovanie určitých aktivít

Pre monitorovanie dopytov a transakcií, aby sme mohli zaručiť kvalitu služieb a zhodu s procedúrami a tým bojovať s podvodmi

Zdôvodnenie pre používanie:

zákonné povinnosti, právne nároky, oprávnený záujem (aby sme zaručili kvalitu a legálnosť našich služieb)

(e) Pre informácie o zmenách

Aby sme Vás informovali o zmenách našich služieb a produktov

Zdôvodnenie pre používanie:

oprávnený záujem (aby sme Vás informovali o zmenách našich služieb)

(f) Zaručenie relevantnosti obsahov webových stránok

Aby sme zabezpečili, že obsahy našich webových stránok sú prezentované optimálne efektívnou formou pre Vás a pre Váš prístroj. K tomu patrí eventuálne aj poskytovanie Vašich údajov obchodným partnerom, dodávateľom a/alebo poskytovateľom služieb

Zdôvodnenie pre používanie:
oprávnený záujem (aby sme mali možnosť poskytovať Vám na našich webových stránkach obsahy a služby)

(g) Pre reorganizáciu alebo vykonávanie zmien v rámci nášho podniku

Pre prípad, že my: (i) sme subjektom jednaní o predaji nášho podniku alebo jeho častí tretej strane; (ii) že sme predávaní tretej strane alebo (iii) že podliehame reorganizácii, musíme podľa okolností ako súčasť due diligence procesu poskytnúť niektoré alebo všetky Vaše osobné údaje pre účely analýzy v rámci plánovaného predaja alebo reorganizácie tretej strane (alebo jej poradcom). Podľa okolností musíme Vaše osobné údaje poskytnúť aj po predaji alebo reorganizácii novo štrukturovanej podnikovej jednotke alebo tretej strane, ktorá môže tieto údaje používať na tie isté účely, ktoré sme vysvetlili v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Zdôvodnenie pre používanie:

oprávnený záujem (aby sme mohli vykonávať zmeny nášho podniku)

(h) V spojení so zákonnými alebo úradnými povinnosťami

Podľa okolností spracovávavame Vaše osobné údaje aj preto, aby sme splnili zákonné požiadavky, alebo ich využívame v oddôvodnených prípadoch pri dialógu s úradmi. V tejto súvislosti budú Vaše osobné údaje eventuálne zverejnené pre tretie strany, súdne konania a/alebo úrady ako sú inštitúcie činné v trestnom konaní v súvislosti s dopytmi, procesmi alebo vyšetrovaniami príslušnými inštitúciami všade na svete, pokiaľ sme k tomu zaviazaní. Pokiaľ je to dovolené, smerujeme akékoľvek zodpovedajúce dopyty ďalej na Vás alebo Vás vhodne informujeme predtým, ako na takéto dopyty reagujeme, iba ak by takéto smerovanie alebo informovanie bránilo vo vyšetrovaní alebo odhalení zločinov.

Zdôvodnenie pre používanie:

zákonné povinnosti, právne nároky, oprávnený záujem (spolupráca s inštitúciami činnými v trestnom konaní a dozornými úradmi)

4 Prenos, ukladanie a bezpečnosť Vašich osobných údajov

Dátová bezpečnosť cez internet

4.1 Absolútnu ochranu pred cudzími zásahmi nie je možné garantovať pre žiadny prenos dát cez internet alebo cez webovú stránku. V každom prípade robíme všetky ekonomicky primerané fyzikálne, elektronické a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre ochranu Vašich osobných údajov v súlade so zákonnými ustanoveniami na ochranu dát.

4.2 Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich vlastných serveroch alebo serveroch našich subdodávateľov a prístup alebo používanie regulujú naše bezpečnostné smernice a štandardy. Tam kde sme Vám oznámili heslo pre prístup na určité časti našich webových stránok (alebo kde ste si Vy nejaké zvolili), ste Vy zodpovední za to, že toto heslo ostane dôverné a že Vy budete dbať na všetky ostatné bezpečnostné procedúry, ktoré Vám oznámime. Prosíme Vás, aby ste takéto heslo v žiadnom prípade neoznamovali iným.

Exporty mimo EHS

4.3 Ak je to potrebné, môžu mať na Vaše osobné údaje prístup pracovníci alebo dodávatelia mimo krajiny, v ktorej sa nachádzate a v príslušných lokalitách ich môžu prevádzať alebo ukladať. Zákony na ochranu osobných údajov v týchto lokalitách môžu mať nižšie štandardy ako vo Vašej krajine. My sa ale za akýchkoľvek okolností staráme o ochranu Vašich osobných údajov podľa vysvetliviek v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

4.4 Keď prenášame osobné údaje z európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na nejaké miesto mimo EHP, sme eventuálne nabádaní vykonať určité prídavné opatrenia pre ochranu príslušných osobných údajov. Určité krajiny mimo EHP boli Európskou komisiou uznané ako krajiny, ktoré ponúkajú ochranné opatrenia v podstatných veciach porovnateľné so zákonmi na ochranu osobných údajov v EHP. Z toho dôvodu nie sú pre export osobných údajov do takýchto jurisdikcií predpísané žiadne prídavné ochranné opatrenia. V krajinách, ktoré nie sú takto uznané (úplný zoznam je možné vyhľadať tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), vyžadujeme právne podklady pre prenos takýchto údajov, napríklad vo forme modelových zmluvných ustanovení schválených EU komisiou alebo iných právnych podkladov, ktoré sú povolené aplikovateľnými zákonmi.

4.5 Kontaktujte nás prosím cez doleuvedený formulár “Formulár pre vyžiadanie osobných údajov” ak chcete vidieť a kopírovať špecifické ochranné opatrenia pre export Vašich osobných údajov.

Pamäťové limity

4.6 Naše lehoty pre uchovávanie Vašich osobných údajov sa riadia podľa obchodných a zákonných požiadaviek. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre účely procesov, pre ktoré boli údaje zaznamenané, ako aj pre iné podobné dovolené účely. Napríklad zaznamenávame určité transakčné údaje a korešpondenciu a uchovávame ich dovtedy, kým neuplynie doba pre nároky v súvislosti s príslušnými transakciami alebo dokedy sa neučiní zadosť zákonným požiadavkám ohľadom uchovávania týchto údajov. Keď už Vaše osobné údaje nepotrebujeme, buď budete u nás neodvolateľne anonymizovaní (a anonymizované údaje môžeme aj naďalej uchovávať a používať), alebo použijeme bezpečné metódy pre zničenie týchto údajov.

5 Vaše práva a ako nás môžete kontaktovať

Marketing

5.1 Máte právo požadovať od nás, aby sme Vaše osobné údaje nevyužívali pre marketingové účely. Z času na čas Vás informujeme o tom, či plánujeme použiť Vaše údaje na určité druhy marketingových aktivít alebo zverejniť Vaše údaje na vhodné účely pre tretie strany. Môžete využiť Vaše právo a príslušné spracovanie nepovoliť tým, že neaktivujete určité opcie pre zaznamenávanie osobných údajov v našich formulároch. Toto právo môžete tiež kedykoľvek uplatniť tým, že nás budete kontaktovať spôsobom uvedeným v doleuvedenom formulári “Formulár pre vyžiadanie osobných údajov”.

Aktualizácia informácií

5.2 Vynakladáme primerané úsilie aby sme zabezpečili, že Vaše osobné údaje sú správne. Aby ste nás v tomto úsilí podporili, mali by ste nás informovať o všetkých zmenách vo Vašich osobných údajoch, ktoré ste nám oznámili, spôsobom vysvetleným v doleuvedenom formulári “Formulár pre vyžiadanie osobných údajov”.

Vaše práva

5.3 Ak máte otázky ohľadom používania Vašich osobných údajov, mali by ste sa najprv obrátiť na nás cez doleuvedený formulár “Formulár pre vyžiadanie osobných údajov” Za určitých podmienok máte právo, požadovať od nás nasledovné body:

(a) aby sme Vám oznamovali ďalšie podrobnosti o našom využívaní Vašich údajov

(b) aby sme Vám dali k dispozícii kópiu údajov, ktoré ste nám poskytli

(c) aby sme aktualizovali všetky nepresnosti v osobných údajoch ktoré uchovávame (pozri odsek 5.2)

(d) aby sme zmazali všetky osobné údaje, na používanie ktorých už ďalej nie sme podľa zákona oprávnení

(e) aby ste tam, kde je spracovanie závislé od Vášho súhlasu, mohli Váš súhlas odvolať, čím my toto príslušné spracovanie zastavíme (pozri odsek 5.1 ku marketingu)

(f) aby ste mohli odmietnuť akékoľvek spracovanie na základe oprávneného záujmu, pokiaľ neexistuje dôvod pre vykonanie tohoto spracovania, ktorý má dôležitejší význam ako obmedzenie Vašich práv na ochranu osobných údajov

(g) aby ste mohli obmedziť, ako používame Vaše údaje pri kontrole sťažností

5.4 Vaše vykonávanie týchto práv podlieha určitým výnimkám na ochranu verejného záujmu (napríklad zabránenie alebo objasnenie trestných činov) a našich vlastných záujmov (napríklad dodržiavanie právnych výsad). Ak si uplatňujete jedno z týchto práv, skontrolujeme Vašu oprávnenosť a vo väčšine prípadov vykonáme opatrenie v priebehu jedného mesiaca.

5.5 Ak by ste neboli spokojní s naším využívaním Vašich osobných údajov alebo našimi opatreniami pri uplatňovaní týchto práv, máte právo sa sťažovať na Schlichtungsstelle.

Kontakt

5.6 V závislosti od miesta Vášho pobytu sú podľa tohoto vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre nami spracovávané Vaše osobné údaje kompetentní rôzni „zodpovední za dáta“.Tu nájdete zoznam zastúpení, ktoré sú v jednotlivých krajinách uvedené ako zodpovední za dáta.

5.7 Ak máte otázky v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás cez doleuvedený formulár “Formulár pre vyžiadanie osobných údajov”.

6 Smernice pre cookies

6.1 Na našich webových stránkach používame cookies. Ďalšie informácie o našom používaní cookies nájdete v našich smerniciach pre cookies.

7 Zmeny nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov a/alebo smerniciach pre cookies

7.1 Z času na čas meníme podľa okolností obsahy našich webových stránok a používanie cookies a zodpovedajúco k tomu naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a naše smernice pre cookies. Keď uskutočňujeme zmeny vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo naše smernice pre cookies, aktualizujeme aj doleuvedený dátum poslednej zmeny. Ak by sa malo jednať o podstatné zmeny, jednoznačne na to upozorníme na našich webových stránkach.

7.2 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 26. marca 2018.

Príloha

Používanie osobných údajov podľa zákonov EU na ochranu dát musí byť primerané minimálne jednému z viacerých „právnych dôvodov“ a my sme nabádaní predložiť tieto dôvody s ohľadom na každé jednotlivé použitie v tomto vyhlásení. V odseku „Používanie Vašich osobných údajov“ tohoto vyhlásenia upozorňujeme v priamej súvislosti s príslušným používaním na dôvody pre ich používanie.

Toto sú najdôležitejšie právne dôvody pre primerané používanie Vašich údajov:

Súhlas: ak ste súhlasili, že môžeme používať Vaše údaje (v takom prípade ste dostali formulár o súhlase vo vzťahu na akékoľvek takéto používanie, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať tak, že nás kontaktujete cez doleuvedený formulár „Formulár pre vyžiadanie osobných údajov“)
Zmluvné plnenie: ak sú Vaše údaje potrebné na to, aby sme s Vami uzavreli zmluvu alebo takúto zmluvu plnili
Zákonná povinnosť: ak sme potrebovali Vaše údaje na to, aby sme si splnili naše zákonné povinnosti
Oprávnený záujem: ak používame Vaše údaje na to, aby sme vyhoveli oprávnenému záujmu a keď naše dôvody pre používanie majú podstatnejší význam ako obmedzenie z Vašich práv na ochranu údajov
Zákonné nároky: ak sú Vaše údaje potrebné na to, aby sme sa v prípade nárokov voči Vám my alebo tretia strana chránili, umožnili stíhanie alebo mohli podať žalobu.