MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Rozšíriteľné riešenia pre pripojenie na Cloud

Internet vecí

Globálna konkurencia núti každý vyrábajúci podnik zlepšovať jeho produktivitu, zvyšovať flexibilitu a agilitu, zlepšovať kvalitu produktov a redukovať nepodarky. Toto sa môže diať len na základe informačnej platformy, preto integrácia dát zo stále sa rozširujúcej oblasti riadiacich komponentov a prevádzkových prístrojov vedie ku vzostupu internetu vecí. Disponibilnosť informačnej platformy je kľúčovým prvkom iniciatív smart factory, ako sú napríklad definície pre Priemysel 4.0 v Európe, Konzorcia pre priemyselný internet v USA alebo Iniciatívy pre robotickú revolúciu v Japonsku.

Pritom je kľúčovým prvkom cloud computing, pretože pri tejto digitalizácii priemyslu narastá objem dát. Uchovávanie a spracovanie dát v cloude môže viesť v porovnaní ku miestnym IT platformám ku spoľahlivejšiemu, viac rozšíriteľnejšiemu a prístupnejšiemu zaznamenávaniu dát - pri signifikantne zvýšenej transparentnosti a konzistencii v celom reťazci tvorby hodnôt. Prirodzene existujú problémy vo vzťahu na vlastnícke práva a bezpečnosť dát.

Mitsubishi Electric je špičkou v technológiách na digitalizáciu produkčných procesov. Na základe konceptu e‑F@ctory odskúšané alebo spolu s partnermi e‑F@ctory Alliance vyvíjané koncepty ponúkajú inovatívne riešenia pre internet vecí a jeho problémové oblasti. Tieto riešenia spĺňajú nielen požiadavky pre cloud computing, tým že ponúkajú jednoduchý a bezpečný prístup ku rôznym typom cloudových služieb, ale cez Mitsubishi Electric C Controller a MES IT technológie umožňujú užívateľovi aj využívať výhody edge computingu ako doplnok ku cloud computingu.

Edge-Computing

Hoci cloud dodáva rozsiahly obraz internetu vecí, je menej vhodný pre podporu takých aplikácií, ktoré si vyžadujú reakciu v reálnom čase. Riešením od Mitsubishi Electric je edge computing, kde sa zbierajú, filtrujú, predspracovávajú a analyzujú dáta z inteligentných prístrojov priamo v rámci automatizačnej platformy. Tým sa zabráni oneskoreniu a čakacej dobe cloudu a nie je ani potrebné použitie priemyselného hardware v drsnom výrobnom prostredí.

Dáta zozbierané zo senzorov, pohonov, PLC, mechatronických systémov a prístrojov monitorujúcich energiu je možné analyzovať pomocou C kontroléra a riešení MES interface od Mitsubishi Electric. Dáta môžu byť bezprostredne k dispozícii pre tie procesy, ktoré ich potrebujú a/alebo ďalej odovzdávané na riadiace výrobné systémy a používané pre optimalizáciu dodávateľského reťazca, zlepšenie riadenia výroby alebo simuláciu výroby.

Udržiavaním časovo kritických informácií v automatizačnom prostredí a predspracovaním informácií, ktoré sú potrebné pre nadradené systémy alebo cloud, sa redukuje aj potrebná šírka pásma IT infraštruktúry. To zvyšuje bezpečnosť a odstraňuje problémy, ktoré vznikajú manipuláciou regionálnych dát a plnením podmienok pre uchovávanie dát.

Cloudové služby

Edge computing a cloud computing sa doplňujú a výrobcovia sa pokúšajú oboje integrovať tak, aby sa naplno využil potenciál internetu vecí.

K dispozícii sú ale mnohé odlišné cloudové riešenia, od najväčších a najznámejších až po stovky špeciálnych riešení, niche cloudové aplikácie a účelové cloudové analyzačné služby. So svojím e-F@ctory prístupom podporuje Mitsubishi Electric pripojenie na všetky tieto rozličné cloudové služby.

OPC UA Server/Client

OPC UA umožňuje cez AMQP Client Bridge pripojenie ku Microsoft Azure Cloud. Použitie otvoreného štandardu od OPC UA znižuje komplikovanosť systému a vedie ku nákladovo efektívnej, robustnej a bezpečnej cloudovej integrácii. Informácie sú zbierané OPC UA servermi a cez most vymieňané s cloudom.

IoT Connector

Cloudové prípojky ponúkajú jednoduché prepojenie výrobnej úrovne so špeciálnymi cloudovým službami. Tieto moduly vytvárajú prepojenia ku riadiacim jednotkám na výrobnej úrovni cez Ethernet a prenášajú informácie do a z cloudu cez SMTP. Mitsubishi Electric vyvinulo také cloudové prípojky spolu s partnermi e-F@ctory ako sú Adroit, eWon a Secomes, je však možné použiť aj kompatibilné produkty od iných spoločností, ako je napríklad TIXI.

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS)

Technológia MAPS SCADA od Mitsubishi Electric ponúka priamu integráciu do sveta Microsoftu, s priamou podporou prepojovacích technológií od Microsoftu a VB-Script ako aj OPC UA. MAPS dodáva high-end riešenie pre zaznamenávanie dát, edge computing a integráciu rozličných cloudových systémov.

C Application Server

C Application Server od Mitsubishi Electric podporuje početné rozhrania pre komunikáciu cez internet a ponúka jednoduchú možnosť pre integráciu do Hana alebo do iných cloudových služieb. Ponúka tiež platformu pre edge computing, pri ktorom sa využíva C Controller nato, aby zbieral a predspracovával rozhodujúce výrobné dáta v riadiacom prostredí a do cloudu posielal len dôležité, predfiltrované informácie. Takto sa môžu využívať cloudové služby najefektívnejším spôsobom – včítane analytiky cez mobilné prístroje.

Praktické implementácie

Ako optimálny príklad pre cloud computing realizuje Mitsubishi Electric vo svojom závode v Kani v Japonsku simuláciu výroby v cyber-fyzikálnom systéme. Pritom sa kontinuálne porovnáva simulácia so skutočnými hodnotami z výroby. Kde sa vyskytne odchýlka od simulácie, vykonajú sa vo výrobnom prostredí prispôsobenia tak, aby sa udržala kvalita a produktivita a aby sa zamedzilo nepodarkom a dorábaniu. Táto inovatívna kombinácia cloud computingu a edge computingu je dôležitým faktorom pre udržateľnosť.